Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Rozwój sieci kanalizacyjnej w Chwaszczynie?

W dniu 7 marca 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Żukowie wystąpiłem po raz kolejny w interpelacji z wnioskiem o przystąpienie do przygotowania realizacji projektu budowy kanalizacji na ul. Chopina,Wieniawskiego i Szymanowskiego w Chwaszczynie.

Odpowiedź:

Informuję, że wystąpiono z pismem z dnia 22.03.2017 r.do Spółki Komunalnej ŻUKOWO Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji dot. przystąpienia do przygotowania projektu budowy kanalizacji na ul. Chopina, Wieniawskiego i Szymanowskiego w Chwaszczynie.

podpisał z up. Burmistrza – Tomasz Szymkowiak Zastępca Burmistrza

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

życzenia_2016_Mirosław_Nowak_radny

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

XXI Kościerskie Biegi Uliczne. Bieg Remusa

remus

W sobotę, 10 października – jak co roku, ulice Kościerzyny zapełniły się biegaczami.
Aż 162 osoby z różnych stron świata uczestniczyło w biegu głównym, który odbył się na dystansie około 5,2 km.

 

Mój wynik to rekord życiowy na tym dystansie  : 25 min 36 sek

remus Kościerzyna

remus 1

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

XV sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Relacja video z XV sesji Rady Miejskiej w Żukowie dotyczącej procedowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP dla części wsi Barniewice, w rejonie ulic : Piaskowej i Jaskółczej / 11 minut /

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Coś drgnęło w kwestii rowu !

DSC_1332

W zeszłym tygodniu /18.09.2015 / wziąłem udział w spotkaniu , które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, w sprawie rowu melioracji, zlokalizowanej na terenie działki nr 467 obr. Chwaszczyno, będącego własnością Skarbu Państwa. W spotkaniu wzięli udział :

 

 • Wicestarosta Powiatu Kartuskiego Bogdan Łapa
 • Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski
 • Zastępca Tomasz Szymkowiak
 • pracownicy Urzędu Gminy Żukowo : Magdalena Podlaska-Szarmach, Wiesław Pałka
 • sekretarz Starostwa Powiatowego w Kartuzach Radosław Pek
 • pracownicy Starostwa Powiatowego Alicja Mazur, Katarzyna Matuska-Wykner
 • projektant wykonujący operat wodnoprawny

Podczas spotkania ustalono :

 1. na przedmiotowym rowie w części, w jakiej znajduje się na działce Skarbu Państwa nr 467 obr. Chwaszczyno, wykonana zostanie do końca października br. konserwacja polegająca na okoszeniu skarp oraz usunięciu roślinności, namułów a także przetamowań;

 2. koszty wykonania wyżej wymienionych prac zostaną rozłożone proporcjonalnie po 50% na Gminę Żukowo i Starostę Kartuskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej; kwestia ta zostanie ustalona w formie porozumienia pomiędzy stronami.

 3. porozumienie pomiędzy Starostą Kartuskim a Gminą Żukowo zostanie zawarte niezwłocznie po wykonaniu kosztorysu, który to dokument zostanie sporządzony przez Starostę Kartuskiego do końca września br.

 4. ustalono, że kwestia ewentualnego przekazania działki nr 467 stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Żukowo będzie tematem dalszych rozmów, które będą kontynuowane po zakończeniu prac związanych z przeprowadzenie konserwacji rowu.

Jednocześnie zostałem poinformowany, że w dniu 24 września br. o godz. 9:30 odbędzie się wizja terenowa z udziałem pracowników Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz przedstawicielem rady sołeckiej wsi Chwaszczyno Panią Aleksandrą Nosel. W wizji będzie uczestniczył również p. Andrzej Puzdrowski dyrektor ZDP w Kartuzach, którego jednostka na zlecenie Starosty Kartuskiego wykona niezbędne prace związane z udrożnieniem rowu i jego konserwacją. Szczegółowy zakres prac zostanie określony w porozumieniu pomiędzy Starostą Kartuskim a Burmistrzem Gminy Żukowo.

DSC_1352

DSC_1336

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Warsztaty- Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi

Dorniak12 czerwca 2015 r. w Żukowie odbyły się warsztaty dotyczące planu współpracy Gminy Żukowo z organizacjami pozarządowymi.

Celem współpracy Gminy i organizacji pozarządowych na rok 2016 jest znaczący wzrost profesjonalizmu działania i potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych i co za tym idzie zwiększenia skuteczności i efektywności tworzenia i realizacji polityk publicznych.

Cele szczegółowe obejmują podniesienie wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie udziału w konsultacjach społecznych, zasad prawa lokalnego, kształtowania polityk publicznych i publicznych zadań. Zwiększenie gotowości organizacji pozarządowych do podejmowania inicjatyw w sferze ekonomii społecznej oraz liczby inicjatyw podejmowanych w partnerstwie. Wzmocnienie systemu wsparcia dla organizacji, dostępności do potrzeb i infrastruktury.

Dorniak

Ważna jest też poprawa współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami w zakresie komunikacji oraz podniesienie poziomu wiedzy o potrzebach i możliwościach organizacji pozarządowych. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie współpracy finansowej zgodnie z rekomendacjami MPiPS w formie regrantingu oraz trybu małych dotacji.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Konsultacje społeczne i ich efekt. X sesja RM w Żukowie

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nie ma planów likwidacji ZOZ w Gminie Żukowo

ZOZ

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

X Sesja Rady Miejskiej w Żukowie

Mirosław - sesjaPodczas X sesji Rady Miejskiej w Żukowie, która odbyła się 26 maja br.podjęto kilka uchwał dotyczących naszej miejscowości :

Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego, zgodnie z którą nastąpi przekazanie dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowo w roku 2015 na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatok autobusowych, sygnalizacji świetlnej ( rejon skrzyżowania Kaszubskiej Drogi ) na odcinku Chwaszczyno – granica miasta Gdańsk w wysokości 40 000 zł

1

fot.Mirosław Nowak

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Chwaszczyno Centrum ” dla części wsi Chwaszczyno w rejonie ulic Gdyńskiej i Oliwskiej. Celem tej uchwały jest przede wszystkim określenie sposobu użytkowania terenów niezagospodarowanych i ustalenie zasad funkcjonowania istniejącej zabudowy, oraz ustalenie warunków jej rozbudowy. W ramach tego planu przewidziane zostaną funkcje dla działek gminnych przy byłym przedszkolu.

przedszkole

 

 

fot.chwaszczyno.pl

Uchyliliśmy podjętą w styczniu br. uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom w rejonie ul. Gdyńskiej oraz fragmentu wsi Chwaszczyno w rejonie ul. Leśnej.

Podczas sesji odczytałem podziękowanie sołtys Jolanty Wiercińskiej za to, że konsultacje mogły zostać przeprowadzone.

Należy zwrócić uwagę, że były to chyba pierwsze konsultacje w gminie wykraczające poza obowiązkowe spotkania wynikające z przepisów prawa. Mam nadzieję, że ten przykład wniesie nową jakość komunikacji urzędu z mieszkańcami. Należy podkreślić, że konsultacje powinny być proaktywne (wyprzedzające), a nie reaktywne. Oznacza to, że ich inicjowanie powinno być integralnym elementem działań nowoczesnej administracji, a nie „akcją ratunkową”, gdy rodzi się napięcie z partnerami społecznymi. Konsultacje z pewnością nie służą komunikowaniu decyzji już podjętych – pisała Jolanta Wiercińska.

Mirosław - sesja

fot. Magda Dzienisz expresskaszubski.pl

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj